Den Positiva Påverkan av Att Njuta av en Kopp Lipton TeDen Positiva Påverkan av Att Njuta av en Kopp Lipton TeGe dig hän i smakernas värld som skapas av Lipton-te. Utforska läckerheter och recept som visar mångsidigheten och smaken av Liptons tesortiment.//images.ctfassets.net/e8bhhtr91vp3/6lb0IgPC2eN02YIf0p2khQ/65f4b729d03d8758a80b45653077ad1f/purpose_sustainability_thegood_img1_1460x593-1408023.jpg.ulenscale.794x460.jpg?w=800&q=80Den Positiva Påverkan av Att Njuta av en Kopp Lipton TeDen Positiva Påverkan av Att Njuta av en Kopp Lipton Te800800
image

Den Positiva Påverkan av Att Njuta av en Kopp Lipton Te

image

Te är världens populäraste dryck och Lipton är världens ledande tevarumärke. Det är därför som Lipton® tar hänsyn till planetens välmående när vi anskaffar råvaror samt packar, odlar och köper vårt te.

When you’re a big company, sustainability is a big responsibility. Yet we think sustainable development is a great opportunity too – because we can help create a brighter future for our planet. One cup of tea at a time.  

När man är ett stort företag är hållbarhet ett stort ansvar. Vi tror även att hållbar utveckling är en stor möjlighet eftersom vi kan hjälpa till att skapa en ljusare framtid för vår planet - en kopp te åt gången.

För små och stora odlare

Självklart betyder hållbarhet att ta hand om människor också. Våra teodlare återfinns i Kenya, Argentina, Tanzania och Sri Lanka där vissa av plantagen ägs av oss. Fler än 1 000 plantage och 600 000 mindre odlare levererar te till oss. Då vi arbetar på en världsomfattande nivå, samarbetar vi även med det globala organet Rainforest Alliance, för att säkerställa att vårt te erbjuder rättvisa förutsättningar för alla som arbetar tillsammans med oss.

Att nå bredare samhällen

Som oberoende organ arbetar Rainforest Alliance med individer, samhällen och företag (som vårt) för att bevara biologisk mångfald och säkerställa hållbara livsstilar. Vår Lipton Kericho-egendom var den första teplantagen i världen att bli Rainforest Alliance-certifierad år 2007. Efter detta har utveckling bara gått framåt och sedan 2015 kommer 100 % av vårt te från Rainforest Alliance-certifierade teodlingar. Det är något vi är väldigt stolta över.

REACHING WIDER COMMUNITIES

Being an independent organization, the Rainforest Alliance works with individuals, communities and companies (such as ours) to conserve biodiversity and ensure sustainable lifestyles. Our Lipton’s Kericho estate was the first tea plantation in the world to become Rainforest Alliance certified in 2007. And since 2015, 100% of our tea is sourced from Rainforest Alliance Certified tea gardens. It’s something we’re very proud of.

IMPROVING THE TEA INDUSTRY

Yet there’s always more to do. The Rainforest Alliance also encourages farmers to grow crops and manage their estates in a more sustainable way. This is done through environmental protection, social equity and economic viability. That means helping farmers improve their education and training while creating social rights, benefits and living wages for workers and their families. By choosing tea that’s certified by the Rainforest Alliance, you’re making a positive difference to the future of our farmers, their workers and the planet as a whole.

Att förbättra teindustrin

Det finns alltid mer att göra och Rainforest Alliance uppmuntrar även odlare att odla grödor och hantera sina egendomar på ett mer hållbart sätt. Det här görs med hjälp av miljöskydd, social rättvisa och ekonomisk livsduglighet. Det kräver dock att odlarna får hjälp med att utöka sina kunskaper, samtidigt som man arbetar med att upprätta social jämlikhet, förmåner och rättvisa löner för arbetarna och deras familjer. Genom att välja te som är certifierat av Rainforest Alliance gör du en positiv skillnad för våra odlare, deras arbetare och planetens framtid.

SUPPORTING CUSTOMERS, LIKE YOU

Being sustainable is about recognizing all the places we can make a difference. So our efforts are aligned with those of international authorities, including the World Health Organization. It’s just another part of our responsibility bit. But if you have any concerns, please get in touch through our contact us page – we’ll be more than happy to share more information with you. After all, we live, breathe – and drink – tea, too. Just like you. And we’re grateful for all your support.  

Stöd för konsumenter som dig 

Att vara hållbar handlar om att se alla potentiella områden där man kan göra skillnad. Detta innebär att alla våra satsningar går i linje med internationella organs, inklusive Världshälsoorganisationens. Det här är bara ännu en del av vårt ansvarstagande. Har du frågor eller funderingar får du gärna höra av dig via vår kontaktsida – vi delar mer än gärna med oss av mer information till dig. Vi lever, andas och dricker trots allt te vi också. Precis som du. Vi är därför mer än tacksamma för allt stöd.