Skip to content

 

Regulamin Sprzedaży premiowej „Pakiet 1 GB w Plus z Lipton Ice Tea”

zwany dalej „Regulaminem”.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa i zasada promocji.

Sprzedaż premiowa organizowana pod nazwą „Pakiet 1 GB w Plus z Lipton Ice Tea” na zasadach niniejszego Regulaminu zwana jest w dalszej części niniejszego Regulaminu "Sprzedażą Premiową".

Sprzedaż Premiowa organizowana jest w celu promocji produktów Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. wśród konsumentów.

2. Nazwa podmiotu urządzającego Sprzedaż Premiową.

Organizatorem Sprzedaży Premiowej, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”, jest AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Sulejówku ul. Reymonta 4a; 05-070 Sulejówek, REGON 366811769, NIP: 8222357971; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669005.

Zleceniodawcą organizacji Sprzedaży Premiowej, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Zleceniodawcą”, jest Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamoyskiego 24/26, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097597, NIP: 5260210530.

Partnerem Sprzedaży Premiowej, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu „Partnerem”, jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, NIP: 527-10-37-727, operator sieci Plus.

3. Informacja o formie organizacji Sprzedaży Premiowej.

Przyznanie nagród w Sprzedaży Premiowej nie zależy od przypadku, w związku z czym nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią promocyjną ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2018, poz. 165). 

4. Obszar, na którym będzie prowadzona Sprzedaż Premiowa.

Sprzedaż Premiowa prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Produkty biorące udział w Sprzedaży Premiowej i czas trwania.

Sprzedaż produktów promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Sprzedaży Premiowej rozpoczyna się w dniu 01.07.2019 roku i kończy w dniu 29.09.2019 roku lub wcześniej z dniem wyczerpania produktów promocyjnych. 

Sprzedażą Premiową objęte są produkty marki Lipton Ice Tea: Lipton Ice Tea Lemon 0,5l, Lipton Ice Tea Peach 0,5l, Lipton Ice Tea Green 0,5l, Lipton Ice Tea Lime&Mint 0,5l, Lipton Ice Tea Mangi 0,5l, Lipton Ice Tea Matcha Yuzu Lime 0,5l i Lipton Ice Tea Ginger & Lemongrass 0,5l firmy Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. w butelkach plastikowych z aktualnym oznaczeniem promocyjnym w postaci zakrętki, zwanej dalej „Zakrętką Promocyjną” i kodem umieszczonym na wewnętrznej stronie Zakrętki Promocyjnej, zwanym dalej „Kodem”, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.

6. Uczestnicy Sprzedaży Premiowej.

a) Uczestnikiem Sprzedaży Premiowej, zwanym w niniejszym Regulaminie „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie poniższe warunki:

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (pod warunkiem, że działa za zgodą przedstawiciela ustawowego) 

Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokona zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,

Jest abonentem sieci Plus i korzysta z oferty Na Kartę, 36i6, Simplus/Sami Swoi (z wyjątkiem abonentów korzystających z taryf Plush bez limitu, Plush na Kartę, Nowy Plush) lub Mix, MixPlus i PlusMix oraz pozostaje w okresie ważności dla usług wychodzących (posiada aktywne konto).

b) Przed przystąpieniem do Sprzedaży Premiowej Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Przystępując do Sprzedaży Premiowej Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.

7. Termin wymiany Kodów spod Zakrętek Promocyjnych 

Wymiana Kodów na Pakiet 1 GB zgodnie z punktem 9 Regulaminu, zwana „Promocją”, trwa od 01.07.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku.

8. Nagrody 

W Sprzedaży Premiowej ufundowane zostały nagrody w postaci pakietu 1 GB na 30 dni, zwane dalej „Pakiet 1 GB”. Pakiet 1 GB jest możliwy do realizacji jedynie przez abonentów sieci Plus, którzy korzystają z oferty Na Kartę, 36i6, Simplus/Sami Swoi (z wyjątkiem abonentów korzystających z taryf Plush bez limitu, Plush na Kartę, Nowy Plush) lub Mix, MixPlus i PlusMix oraz pozostają w okresie ważności dla usług wychodzących (posiadają aktywne konto).

9. Każdemu Uczestnikowi Sprzedaży Premiowej, który dokona zakupu jednego Produktu Promocyjnego w terminie od 01.07.2019 roku do dnia 29.09.2019 roku oraz w terminie od dnia 01.07.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku wyśle za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS z telefonu w sieci Plus w ofercie Plus na Kartę , 36i6, Simplus/Sami Swoi (z wyjątkiem korzystających z taryf Plush bez limitu, Plush na Kartę, Nowy Plush)

lub Mix, MixPlus i PlusMix Kod spod zakrętki na nr 8001 (numer bezpłatny), przysługuje Pakiet 1 GB, z zastrzeżeniem iż jeden Uczestnik Promocji ma prawo do otrzymania w ciągu miesiąca kalendarzowego maksymalnie dziesięciu Pakietów 1 GB na numer telefonu MSISDN, z którego została wysłana wiadomość SMS, o której jest mowa powyżej. 

ZASADY WYMIANY ZAKRĘTEK PROMOCYJNYCH NA PAKIET 1 GB

10. Aby odebrać Pakiet 1 GB należy:

a) w dniach od 01.07.2019 roku do 29.09.2019 roku, dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, w sklepie detalicznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachować Zakrętkę Promocyjną;

b) w dniach od 01.07.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku wysłać za pośrednictwem bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS Kod spod zakrętki na nr 8001 (numer bezpłatny). Warunkiem otrzymania Pakietu 1 GB jest korzystanie z oferty Na Kartę, 36i6, Simplus/SamiSwoi, Mix, PlusMix lub MixPlus (z wyjątkiem taryf Plush bez limitu, Plush na Kartę, Nowy Plush) i pozostawanie w okresie ważności dla usług wychodzących (posiadanie aktywnego konta).

10.1 Każdy Uczestnik, który spełni warunki pkt 10 Regulaminu ma prawo do otrzymania Pakietu 1 GB o ważności 30 dni. Realizacja Kodów jest możliwa do 30 września 2019 r. Uczestnik Promocji ma prawo do otrzymania w ciągu miesiąca kalendarzowego maksymalnie dziesięciu Pakietów 1 GB na numer telefonu MSISDN, z którego została wysłana wiadomość SMS, o której jest mowa w pkt 10 b) Regulaminu.

10.2 Szczegółowe warunki realizacji Pakietu 1 GB określa regulamin promocji operatora sieci Plus „1 GB w Plus z Lipton Ice Tea” dostępny na www.plus.pl Podstawowe zasady korzystania z Pakietu 1 GB:

a)    Wymiana Kodu na Pakiet 1 GB jest możliwa wyłącznie w okresie ważności kodów promocyjnych tj. od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

b)    Pakiet zostanie przyznany w ciągu 72 godzin od momentu wysłania SMS z kodem promocyjnym.

c)    Uczestnik nie ma możliwości wymiany Pakietów 1 GB na ekwiwalent pieniężny.

d)    W przypadku aktywacji Pakietu 1 GB podczas trwania sesji (połączenia z Internetem), należy najpierw dokonać rozłączenia transmisji danych, a następnie ponownie zestawić połączenie.

e)    Abonent może korzystać z Pakietu 1 GB, gdy posiada dodatnią wartość swojego konta (min. 1 grosz) i jednocześnie znajduje się w Okresie ważności dla usług wychodzących (posiada aktywne konto).

f)    Pakiet 1 GB obejmuje dostęp do Internetu poprzez Punkt Dostępu (APN): Internet oraz plus

g)    Pakiet 1 GB nie obejmuje pakietowej transmisji danych w ramach usługi MMS, które rozliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent.

h)    Ilość danych w Pakiecie 1 GB obejmuje łącznie zarówno dane odbierane, jak i wysyłane przez Abonenta. Transmisja danych w ramach Pakietu 1 GB rozliczana jest w czasie rzeczywistym, rozdzielnie dla danych wysyłanych i odbieranych, zgodnie z jednostką taryfikacyjną określoną w Cenniku taryfy, z której korzysta Abonent.

i)    Abonent może aktywować jeden lub więcej pakietów 1 GB. W pierwszej kolejności wykorzystywane są jednostki z Pakietu 1 GB, który został przyznany wcześniej.

j)    Po przekroczeniu jednostek dostępnych w ramach Pakietu 1 GB w okresie ważności Pakietu, w przypadku taryf: iPlus na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę i Plus Internet na Kartę i posiadaniu innego aktywnego pakietu, ale bez jednostek do wykorzystania lub braku innych pakietów GB na koncie, opłaty za dalszą transmisję danych naliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent.

k)    Po przekroczeniu jednostek dostępnych w ramach Pakietu 1 GB w okresie ważności Pakietu, w przypadku taryf, które nie zostały wymienione w pkt j) powyżej:

        i    jeśli Abonent ma na koncie inny aktywny pakiet, ale nie ma jednostek w tym pakiecie – to prędkość transmisji danych zostanie ograniczona i nie będzie wyższa niż 32 kb/s. Abonent nie zostanie obciążony dodatkową opłatą za transmisję. Abonent zostanie poinformowany o obniżeniu prędkości transmisji danych za pomocą wiadomości SMS,

        ii.    jeśli Abonent nie ma na koncie innego pakietu - opłaty za dalszą transmisję danych naliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent.

l)    Po upływie okresu ważności Pakietu 1 GB, jeśli Abonent nie posiada innego pakietu GB, opłaty za transmisję danych naliczane są zgodnie z Cennikiem taryfy, z której korzysta Abonent. Jeśli Abonent posiada inny pakiet GB to w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane jednostki z tego pakietu.

m)    Niewykorzystany limit jednostek danych w ramach Pakietu 1 GB nie jest dostępny po upływie okresu ważności Pakietu 1 GB i nie jest zwracany w jakiejkolwiek formie.

n)    Abonent może sprawdzić pozostały limit jednostek danych dostępnych w Pakiecie 1 GB oraz dzień, w którym upływa okres ważności Pakietu 1 GB za pomocą krótkiego kodu: *121# i przez wciśnięcie przycisku „zadzwoń”.

o)    Pakiet 1 GB nie może być wykorzystany w roamingu międzynarodowym.

10.3. W kwestiach dotyczących działania Pakietu 1 GB, nieuregulowanych Regulaminem oraz regulaminem promocji operatora sieci Plus „1 GB w Plus z Lipton Ice Tea”, w tym w zakresie składania reklamacji dotyczących usług telekomunikacyjnych, zastosowanie mają postanowienia właściwego dla danego abonenta regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – Na Kartę, , regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. –

oferty Na Kartę ,regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36i6, regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty Na Kartę, regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. – Mix, regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL Sp. z o.o. – oferty Mix, regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów MixPlus, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów Plus Mix oraz Cennika taryfy, z której korzysta abonent, dostępnych na www.plus.pl.

11. Tylko autentycznie oznakowane po zewnętrznej stronie promocyjnej zakrętki uprawniają ich posiadaczy do odbioru Pakietu 1 GB. Pakiet 1 GB nie podlega zamianie na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.

12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Sprzedaży Premiowej wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 10 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 9, 10.1, 10.2, 10.3 oraz 10.4 Regulaminu.

DANE OSOBOWE W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

13. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Sprzedaży Premiowej oraz prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów i profilowania użytkowników.

Zgłaszając zapytanie lub reklamację do Sprzedaży Premiowej Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku reklamacji także adres zamieszkania i numer telefonu, które będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub rozpatrzenia reklamacji Uczestników.

Dane osobowe Uczestników Sprzedaży Premiowej w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podanie przez Uczestnika Sprzedaży Premiowej danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do odpowiedzi na zapytanie oraz rozpatrzenia reklamacji w Sprzedaży Premiowej.

Współadministratorami danych osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej są Pepsi-Cola General Bottlers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 oraz PepsiCo Consulting Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem 03-801 Warszawa, ul. Zamoyskiego 24/26 („Współadministratorzy”). Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami jest dostępna pod adresem: www.pepsicopoland.com/ochronadanychosobowych (zakładka Ochrona Danych Osobowych).

Pełna treść polityki prywatności Współadministratorów, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 RODO jest dostępna pod adresem: https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Sprzedaży Premiowej zostało powierzone spółce AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A na podstawie zawartej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Celem przetwarzania danych zbieranych od Uczestników Sprzedaży Premiowej jest umożliwienie uczestnictwa w sprzedaży premiowej „Pakiet 1 GB w Plus z Lipton Ice Tea”, w tym realizacji odpowiedzi na zapytania i reklamacje Uczestników Sprzedaży Premiowej oraz prowadzenie przez Współadministratorów działań promocyjnych produktów napojowych, w szczególności produktów pod marką Pepsi, Pepsi bez kalorii (MAX), Pepsi Lime, Pepsi Wild Cherry, Pepsi Ginger, Mirinda Orange, Mirinda Lemon, 7UP, 7UP Lemon Lemon Original, 7UP Lemon Lemon Grapefruit, Mountain Dew oraz Mountain Dew No Calories, w tym marketingu bezpośredniego tych produktów.

Działania marketingowe mogą być dostosowywane do odbiorcy za pomocą profilowania danych osobowych osób odwiedzających stronę Sprzedaży Premiowej, takich jak wiek, płeć lub miejsce zamieszkania, a także personalizowane w oparciu o dane od dostawców zewnętrznych, takich jak portal Facebook, w celach jak najlepszego dopasowania przesyłanych informacji handlowych do oczekiwań i preferencji ich odbiorców. Uczestnikom Sprzedaży Premiowej przysługuje prawo sprzeciwu na wykorzystanie ich danych osobowych w celu profilowania. Więcej informacji na temat profilowania znajduje się w polityce prywatności pod adresem: https://www.pepsi.pl/pdf/PEPSICO_Polityka_prywatnosci_dzialan_marketingowych_PEPSI.pdf.

Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.

Każda osoba czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, a także skorzystania z praw, o których mowa powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane może zwrócić się do Współadministratorów drogą korespondencyjną pod adresem ul. Zamoyskiego 24/26, 03-801 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe - napoje”, wysłać wiadomość e-mail na adres konsument@pepsico.com lub zadzwonić pod numer infolinii 801-392-900 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

14. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszej Sprzedaży Premiowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U2018, poz. 1509).

15. Wartość nagrody związanej ze Sprzedażą Premiową nie przekracza 2000,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik Sprzedaży Premiowej jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

16. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Sprzedaży Premiowej na piśmie na adres: AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o. sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Pakiet 1 GB w Plus z Lipton Ice Tea – reklamacja” lub e-mailem na adres:

lipton@avanti.waw.pl z dopiskiem w tytule „Pakiet 1 GB w Plus z Lipton Ice Tea – reklamacja” lub osobiście do siedziby Organizatora, najpóźniej do dnia 31.10.2019 roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora w przypadku złożenia reklamacji pocztą albo data wprowadzenia wiadomości e-mail przez Uczestnika do sytemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający dotarcie wiadomości e-mail do Organizatora w wypadku złożenia reklamacji e-mailem).

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz treść żądania. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo żądania dołączenia do reklamacji kopii lub scanu oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego oraz Zakrętki Promocyjnej, których dotyczy reklamacja.

17. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.

18. Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia 14.11.2019 roku, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Fakt skorzystania lub nieskorzystania z trybu postępowania reklamacyjnego ani wynik rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa do dochodzenia nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Sprzedaży Premiowej do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.lipton.com/pl Na pisemne życzenie Uczestnika Sprzedaży Premiowej, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AGENCJA REKLAMOWA AVANTI sp. z o. o. sp.k., ul. Reymonta 4A, 05-070 Sulejówek z dopiskiem „Pakiet 1 GB w Plus z Lipton Ice Tea - regulamin”.

20. Infolinia dotycząca Sprzedaży Premiowej czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 (z wyłączeniem dni świątecznych) pod numerem telefonu (22) 378 11 62 – opłata według stawki operatora. Pytania dotyczące Sprzedaży Premiowej można również kierować mailem na adres lipton@avanti.waw.pl

21. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

22. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1.

Załącznik nr 1

Wzór Zakrętki Promocyjnej